ƏSAS SƏHİFƏ        XƏBƏRLƏR        FOTO QALEREYA        HAQQIMIZDA        ƏLAQƏ

FAYDALI  KEÇİDLƏR
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi veb saytı
http://www.mct.gov.az
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi veb saytı
http://www.tqdk.gov.az
Azərbaycan Respublikasının rəsmi portalı
http://www.azerbaijan.az
Elektron Hökumət portalı
http://www.e-gov.az
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi veb saytı
http://www.edu.gov.az
Azərbaycanın virtual xəritəsi
http://www.gomap.az

Dövlət Turizm Agentliyinin İnformasiya Bülleteni


 

#6 - Oktyabr-2018 - Newsletter                                                                                     View in a browser

 

DövlətTurizmAgentliyinin
İnformasiyaBülleteni

 

 

 

YaxınŞərqölkələri 2018-ci ilinilk 9 ayıərzindəAzərbaycanagəlmişziyarətçilərinsayınagörəRusiyavəGürcüstandansonraüçüncüyerdədurur


2018-ci ilinilkdoqquzayındaAzərbaycana 2,2 milyonxariciziyarətçigəlmişdir. Buisə 2017-ci ilinmüvafiqdövrüiləmüqayisədə 6,4% çoxdur. BudövrünstatistikasıiləəlaqədarəndiqqətəlayiqfaktYaxınŞərqdəngələnxaricisəyahətçilərinsayınınartmasıdır. Beləki, YaxınŞərqölkələrindəngələnziyarətçilərinsayı 92 min, yaxud 42% artmışdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanınyeniturizmbrenditəqdimolundu

 

18 oktyabr 2018-ci ildəBakıKonqresMərkəzindəDövlətTurizmAgentliyininvəAzərbaycanTurizmBürosununtəşkilatçılığıilə ilk MilliTurizmSammitikeçirilib. 

Tədbirin birincihissəsindəAzərbaycanınyenimilliturizmbrendinintəqdimatıiləyanaşı, yenimarketinq strategiyası, qarşıyaqoyulmuşməqsədlər, hədəflərvəplanlarhaqqındaməlumatverilib.

TədbirdəçıxışedənDövlətTurizmAgentliyininsədriFuadNağıyevqurumun 6 ay fəaliyyətgöstərdiyini, buqısamüddətərzindəturizmsahəsininəsasistiqamətləriüzrəgörülənişlər, həmçininturizmtəhsili, ixtisaslıkadrhazırlığı, statistikanınyaxşılaşdırılması, xidmətsahəsinintəkmilləşdirilməsi, turizmdəmüasirinformasiyatexnologiyalarınıntətbiqi, hədəfbazarlardanümayəndəliklərinaçılmasıkimiməsələlərləbağlıgələcəkplanlarhaqqındaməlumatverdi.

DahasonraAzərbaycanınqlobalbazardatanıdılmasıüçünilkinaddımolaraqhazırlananyeniturizmbrenditəqdimolundu. Yenibrendinəsassimvollarıbir-biriləəlaqəlişəkildətəqdimolunan loqovəşüardır.

Azərbaycanınyeniturizmloqosuolan “a” hərfi “Azərbaycan” sözünün ilk hərfiolmaqlayanaşı, özformasınagörədəbrendinmahiyyətiniçatdırır. Loqodaimyenilənəcəkvətəqdimolunacağıplatformayauyğunlaşdırılabiləcəkdir. Azərbaycanınyeniturizmbrendinin “Birdahabax” (“Take another look” – ing.) olanəsasşüarınauyğunolaraqdiqqətləvəyenidənbaxdıqdaloqobarədədahadəqiqtəsəvvürəmalikolmaqmümkündür.

Yenibrenddünyanınbrendinqüzrətanınmışşirkəti “Landor” tərəfindənhazırlanıb. Şirkətbirsıraölkələrvəbeynəlxalqşirkətlərüçünbrendinyaradılmasıüzrəçoxillikvəuğurlutəcrübəyəmalikdir.

Azərbaycanınturizmbrendininhazırlanmasıprosesində 100-dən çoxmüxtəlifpeşəsahibəriiləmüsahibəxarakterliaraşdırmaaparılıbvəbustratejiproses 5 aydavamedib. YenibrendindünyaictimaiyyətinətəqdimatıisəbuilinnoyabrındaLondondakeçiriləcək “DünyaSəyahətBazarı” (London WTM) sərgisindəbaştutacaq.

 

 

SATTE (Dehli), EMİTT (İstanbul) və İMTM (TelAviv) sərgilərinəqeydiyyat

 

DövlətTurizmAgentliyi vəAzərbaycanTurizmBürosuölkəmizin turizmpotensialınınxariciölkələrdətəbliğolunması məqsədiləbeynəlxalqsərgilərdəiştiraketməyi planlaşdırır. 

 

Bununlaəlaqədarolaraq, AzərbaycanTurizmBürosutəşkiledəcəyinövbəti: SATTE (14 - 16 yanvar), EMİTT (31 yanvar - 3 fevral) və İMTM (12 - 13 fevral)sərgilərinəhazırlıqdavamedir.

 

Azərbaycanınturizmpotensialınıgöstərəcəkyenistenddəşirkətinizitəmsiletməkvə işgüzarəlaqələrinizigenişləndirməkməqsədiləsiziAzərbaycanınvahidstendininiştirakçısıolmağa dəvətedirik.
 

Sərgilərdəiştiraketməküçünaşağıdakıkeçidlərdənistifadəedərəkqeydiyyatdankeçməyinizixahişedirik:

1) SATTE 2019, 14-16 yanvar (Dehli, Hindistan)

2) EMİTT 2019, 1 yanvar-2 fevral (İstanbul, Türkiyə)

3) İMTM 2019, 12-13 fevral (Tel Aviv, İsrail)


İştiraklaəlaqədar sualınızyaranarsa,  aşağıdaqeydolunannömrəiləəlaqəsaxlayabilərsiniz.

Əlaqəndirici şəxs:

KamranDaşdəmirov

+994 0518805516
kamran.dashdamirov@tourismboard.az         

              Sankt-Peterburqturizmiiləbağlıtəqdimat
 

Sankt-PeterburqTurizmİnkişafıKomitəsinin təşkilatçılığıilə 5 noyabr 2018-ci iltarixində saat 9:00-da HolidayInnotelindəSankt-Peterburqunturizm potensialınıngeniştəqdimatı vəşəhərinturizm sənayesinümayəndələrininiştirakıiləseminar keçiriləcək.

Sankt-PeterburqTurizmİnkişafıKomitəsindəəlaqələndiricişəxs:
ViktoriyaPetrova
Tel.: + 7 (495) 723 72 72
E-mail: perova@tb-workshop.ru

Təqdimatvəseminardaiştiraküçünqeydiyyat
Tədbirinproqramıilə burada tanışolabilərsiniz.

 

 

 

  

Xınalıqkəndi The Guardian-ın diqqətmərkəzində
 

GözəlliyiiləgörənləriheyranedənucqarXınalıqkəndibudəfə The Guardian-ın diqqətmərkəzindədir. Avropanınməşhurturizmmarşrutlarındankənarqalmışvəmütləqziyarətedilməli 10 məkanısiyahısındaXınalıq da yeralıb.

 


 
Əlavə edilmə tarixi: 31.10.2018   |   Baxılma sayı: 50

Paylaş      

SON BAXILANLAR

Mingəçevir Turizm Kollecində görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmus açıq dərslər keçirilib
Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Qara Qarayevin 100 illik yubileyinin qeyd olunması Mingəçevir Turizm Kollecində zəngin və rəngarəng tədbirlər proqramı üzrə aparılır.

Mingəçevir Turizm Kollecində Müəllim günü keçirildi.
5 oktyabr Müəllimlər günü MTK-da hər il xüsusi təntənə ilə qeyd olunur.

Mingəçevir Turizm Kollecinin Yeni il bayramı
Hər il olduğu kimi bu il də Mingəçevir Turizm Kolecində 31 dekabr “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü” və “Yeni il” bayramı xüsusi təntənə ilə qeyd edilmişdir.

Mingəçevir Turizm KollecindəAzərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 27-ci ildönümünə həsr edilmiş filmə baxış keçirilib
Mingəçevir Turizm Kollecində Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 27-ci ildönümünə həsr edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq 15.10.2018-ci il tarixdə “Muzey işi və abidələrin mühafizəsi” ixtisası üzrə Mui-14,“Mühasibat uçotu” ixtisası üzrə İ-32 qrup tələbələrinin iştirakı ilə film nümayişi keçirilib.

Mingəçevir Turizm Kollecinin kollektivi 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə coşqulu bayram şənliyi keçirib
“Minqo-Park” İstirahət Mərkəzində təşkil olunan bayram şənliyində kollecin pedaqoji heyəti və istedadlı tələbələri iştirak edib.Bayram süfrəsi arxasında saatlarla sevinc dolu anlar yaşayan şənlik iştirakçıları arxada qalan 2017-ci tədris ilinin yorğunluğundan qurtularaq yeni uğurlara köklənmək üçün əla fürsət qazanıb.

 
       
Copyright © 2013, Mingəçevir Turizm Kolleci