ƏSAS SƏHİFƏ        XƏBƏRLƏR        FOTO QALEREYA        HAQQIMIZDA        ƏLAQƏ

FAYDALI  KEÇİDLƏR
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi veb saytı
http://www.mct.gov.az
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi veb saytı
http://www.tqdk.gov.az
Azərbaycan Respublikasının rəsmi portalı
http://www.azerbaijan.az
Elektron Hökumət portalı
http://www.e-gov.az
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi veb saytı
http://www.edu.gov.az
Azərbaycanın virtual xəritəsi
http://www.gomap.az

Mingəçevir Turizm Kollecinin nümayəndə heyəti Azərbaycanın ilk Milli Turizm Sammitində iştirak edib

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Bakı Konqres Mərkəzində baş tutan Milli Turizm Sammintində dövlət rəsmiləri, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərin, turizm sənayesinin, yerli və xarici tərəfdaş şirkətlərin, həmçinin ictimaiyyət təmsilçiləri olmaqla 1500 – dən çox nümayəndə iştirakedib.


Tədbir iştirakçıları arasında turizm sənayesi üçün ixtisaslı kadrhazlığı həyata keçirən Mingəçevir Turizm Kollecinin geniş tərkibli nümayəndə heyətidə yeralıb. Pedaqoq və tələbələrdən ibarət  12 nəfərlik nümayəndə heyətinə kollecin direktoru, iqtisad elmləri doktoru, professor Əyyub Əyyubov rəhbərlik edib.Onun sözlərinə görə rəhbərlik etdiyi kollektivin sammit iştirakçısı olmuş üzvləri mötəbər tədbirdən zəngin təəssüratlar alıb. Əyyub Əyyubov birinci Milli Turizm Sammitinin bir çox səbəbdən onlar üçün əlamətdar olduğunu bildirib:

“Əvvəlaonagörəki, tədbirdəAzərbaycanturizmininbugünkidurumuvəperspektivlərimüzakirəolunub.Azərbaycanınyeniturizmbrendinintəqdimatı, “Azərbaycanturizmstrategiyası 2023”-lə yaxıntanışlıqturizmtəhsilmüəssisəsiolaraqkollektivüzvləriarasındaxüsusimaraqlaqarşılanıb.Digərtərəfdənisəmüzakirəolunanməsələlərarasındaturizmtəhsilininmüasirdurumuvəperspektivləribarədəəhəmiyyətlimülahizələraçıqlanıbki, bu da bilavasitəMingəçevirTurizmKollecininkollektiviüçünbundansonraprioritetvəzifələrintəməlinitəşkiledəcək.”

Qeydedəkki, MilliTurizmSammitindəçıxışedənAzərbaycanRespublikasıDövlətTurizmAgentliyininsədriFuadNağıyevAzərbaycanınturizmpotensialınındünyayaçıxarılması, əcnəbituristlərinölkəyəaxınınıngücləndirilməsivəümumənturizmininkişafınınsürətləndirilməsiüçünnəzərdətutulanvəzifələrdənətraflısöhbətaçıb.O,AzərbaycanRespublikasıDövlətTurizmAgentliyininyaradılmasıamiliniprezidentcənabİlhamƏliyevinturizmsahəsinininkişafınagöstərdiyidiqqətvəqayğısıiləbağlıolduğunudeyib.FuadNağıyevinfikrincəindiyədəkkeçilmişuğurluyoldahaböykhədəflərəaparanyeniyolunbaşlanğıcıkimiqəbuledilməlidir:

“Bizimüçünşəffaflıqəsasdır.Bu gündənölkəmizinturizmpotensialınıninkişafındayenimərhələninəsasıqoyulur. Turizmtəhsilinininkişafıda  bizimüçünönəmlidir. Çünki biz tutizmininkişafındatəhsilinrolununvacibolduğunuyaxşıbilirik. Birsözləhesabedirəmki, ölkəmizinyenibrendiiləturizməbaxışımız  da xeylidəyişəcək.Biz qonaqpərvərölkəyik, buməndaagentliküzərinədüşənməsuliyyətidərkedir.”

AzərbaycanTurizmBürosununbaşicraçıdirektoruFlorian Senqstşmidin“Azərbaycanturizm strategiyası-23”barədəverdiyiətraflıtəqdimathərkəstərəfindənmaraqlaqarşılanıb.O  xidmətpotensialınımüasirləşdirməküçüntəhsilvəkeyfiyyətməsləsinədiqqətyetirilməsininvacibliyiniqeydedib.Turizminhəssassahəolduğunuvurğulayıb:

“Doqquzsütunəsasındadayanıqlıturizmstrategiyasıhazırlamışıq.Bunlartəşkilatıçərçivə,araşdırmavəinkişaf,innovasiyavətexnologiya,hüquqiçərçivəvəvergilər,infrastrukturinkişafı,dövlət-biznesəməkdaşlığı,turizmtəcrübəsibrend,marketinqvəkommunikasiya, eləcədəturizmstrategiyasıdır.”

Dahasonrayeniturizmbrenditəqdimolunub.BrendinməzmununatoxunanTurizmBürosununbrendvəmarketinqüzrədirektoruFidanƏliyevaaraşdıırılmaəsasındadördəsasnəticəəldəolunduğunubildirib.Bu mənada o brendinyüksəkistifadəimkanlarınamalikolduğunudeyib.

Qeydolunubki,brendinəsassimvollarıyeniloqovəşüardır.Beləki, yeniturizmloqosuolan“a”hərfiAzərbaycansözünün ilk hərfiniifadəedir.Brendin “Yenidənfərqlibaxışlabax”şüarıloqobarədədahageniştəsəvvürlərəldəetməyəimkanverir.

SammitingedişindəhəmdəAzərbaycanRespublikasıDövlətTurizmAgentliyininvəAzərbaycanTurizmBürosununstrukturtəqdimatıkeçirilib.

MilliTurizmSammitihaqqındahələçoxdanışılacağınıdeyən professor ƏyyubƏyyubovsammitinAzərbaycanturizminininkişafınayenigüclütəkanverəcəyinibildirir:

“Artıqvəzifələr, inkişafistiqamətləri tam bəllidir.Qalıryalnızhərbiristiqamətüzrəkonkretvəzifələrinyüksəksəviyyədəicrasınıtəminedilməsi.Hesabedirəmki, təhsilmüəssisəsiolaraqMingəçevirTurizmKolleciönündəaçılanperspektivlərdənmaksimumfaydalanmağaçalışacaq.Biz sammitdədədəfələrləvurğulandığıkimiturizmingələcəkinkişafınınturizmtəhsilinininkişafsəviyyəsindənasılıolduğunuyaxşıdərkedirik.Bu səbəbdəndəşəffaflıq, obyektivlikvənəticəyönümlüfəaliyyətəsasişprinsipimizəçevriləcək.”

Professor ƏyyubƏyyubovonuda bildiribki, sammitinnəticələriiləbağlıkollecdəbirsıraönəmlimüzakirələraparılıb, yenihədəflərmüəyyənolunub.

Qeydedəkki, yenibrendnoyabrayındaLondondakeçiriləcək“DünyaSəyahətBazarı”sərgisindədünyaictimaiyyətinətəqdi


 
Əlavə edilmə tarixi: 23.10.2018   |   Baxılma sayı: 81

                                

Paylaş      

SON BAXILANLAR

Mingəçevir Turizm Kollecində görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmus açıq dərslər keçirilib
Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Qara Qarayevin 100 illik yubileyinin qeyd olunması Mingəçevir Turizm Kollecində zəngin və rəngarəng tədbirlər proqramı üzrə aparılır.

Mingəçevir Turizm Kollecində Müəllim günü keçirildi.
5 oktyabr Müəllimlər günü MTK-da hər il xüsusi təntənə ilə qeyd olunur.

Mingəçevir Turizm Kollecinin Yeni il bayramı
Hər il olduğu kimi bu il də Mingəçevir Turizm Kolecində 31 dekabr “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü” və “Yeni il” bayramı xüsusi təntənə ilə qeyd edilmişdir.

Mingəçevir Turizm KollecindəAzərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 27-ci ildönümünə həsr edilmiş filmə baxış keçirilib
Mingəçevir Turizm Kollecində Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 27-ci ildönümünə həsr edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq 15.10.2018-ci il tarixdə “Muzey işi və abidələrin mühafizəsi” ixtisası üzrə Mui-14,“Mühasibat uçotu” ixtisası üzrə İ-32 qrup tələbələrinin iştirakı ilə film nümayişi keçirilib.

Mingəçevir Turizm Kollecinin kollektivi 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə coşqulu bayram şənliyi keçirib
“Minqo-Park” İstirahət Mərkəzində təşkil olunan bayram şənliyində kollecin pedaqoji heyəti və istedadlı tələbələri iştirak edib.Bayram süfrəsi arxasında saatlarla sevinc dolu anlar yaşayan şənlik iştirakçıları arxada qalan 2017-ci tədris ilinin yorğunluğundan qurtularaq yeni uğurlara köklənmək üçün əla fürsət qazanıb.

 
       
Copyright © 2013, Mingəçevir Turizm Kolleci